കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡില് 56000 ശമ്പളത്തില് സ്ഥിര ജോലി നേടാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

പ്രധിരോധ വകുപ്പിന് കീഴില് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ്ല് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Join Indian Coast Guard ഇപ്പോള് Assistant Commandant (Group ‘A’ Gazetted Officer) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് Assistant Commandant തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 71 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില് പ്രധിരോധ വകുപ്പില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി 2023 ജനുവരി 25 മുതല് 2023 ഫെബ്രുവരി 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് അവസാന തിയതിക്ക് നില്ക്കാതെ ഇപ്പോള് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക, കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങളില് സര്വര് ബിസി ആകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick