കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ധനസഹായം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം: കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നു. ധനസഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ  അപേക്ഷ ഉടൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഹെൽപ് ലൈൻ : 0471 2729175

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick