ജേണലിസം ബിരുദക്കാർക്ക് 115 അവസരം: സബ് എഡിറ്റർ ശമ്പളം 21780 രൂപ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന വിവര പൊതുജനവകുപ്പിൽ പ്രിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 115 ഒഴിവുകൾ. കരാർ നിയമനമാണ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്.ഒഴിവുകൾ സബ് എഡിറ്റർ – 20, ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് -76, കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ – 19.യോഗ്യത ബിരുദവും ജേണലിസം/പി.ആർ. മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ ഡിപ്ലോമയും. ജേണലിസം) പി.ആർ.മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തരബിരുദം ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.സബ് എഡിറ്റർ കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം.ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റിന് ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ആവശ്യമുണ്ട്.പ്രായപരിധി35 വയസ്സ്. ശമ്പളം: സബ് എഡിറ്റർ 21780 രൂപ, കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ 17940 രൂപ, ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്16940 രൂപ. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് http://www.careers.cdit.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം
ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 17.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick