നേവിയിൽ 2,500 സെയ് ലർ ഒഴിവുകൾ , ശമ്പളം: 21,700-69,100 രൂപ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയ്ലേഴ്സ് ഫോർ ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രന്റിസ് (എഎ), സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്സ് (എസ്എസ്ആർ) വിഭാഗങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അവസരം. ഫെബ്രുവരി 2022 ബാച്ചിലേക്കാണു പ്രവേശനം. ഏകദേശം 2500 ഒഴിവുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 25 വരെ. തസ്തിക, ഒഴിവ്, യോഗ്യത: ∙എസ്എസ്ആർ (2,000): മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു ജയം. കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി/ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഒരു വിഷയം പഠിച്ചിരിക്കണം.എഎ (500): മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ച് 60% മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു ജയം. കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി/ ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഒരു വിഷയം പഠിച്ചിരിക്കണം. ∙എഎ (500): മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ച് 60% മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു ജയം. കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി/ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഒരു വിഷയം.തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ, ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധന, വൈദ്യപരിശോധന മുഖേന. ശാരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏഴു മിനിറ്റിൽ 1.6 കി.മീ. ഓട്ടം, 20 സ്ക്വാറ്റ്സ്, 10 പുഷ് അപ്സ് എന്നിവയുണ്ടാകും വിശദ വിജ്ഞാപനം ഒക്ടോബർ 16–22 ലക്കം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിൽ. നേവിയിൽ 2,500 സെയ്ലർ ഒഴിവുകൾ , ശമ്പളം: 21,700-69,100 രൂപ .
ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയ്ലേഴ്സ് ഫോർ ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രന്റിസ് (എഎ), സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്സ് (എസ്എസ്ആർ) വിഭാഗങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അവസരം. ഫെബ്രുവരി 2022 ബാച്ചിലേക്കാണു പ്രവേശനം. ഏകദേശം 2500 ഒഴിവുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 25 വരെ. തസ്തിക, ഒഴിവ്, യോഗ്യത: ∙എസ്എസ്ആർ (2,000): മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു ജയം. കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി/ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഒരു വിഷയം പഠിച്ചിരിക്കണം.എഎ (500): മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ച് 60% മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു ജയം. കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി/ ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഒരു വിഷയം പഠിച്ചിരിക്കണം. ∙എഎ (500): മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ച് 60% മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു ജയം. കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി/ബയോളജി/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഒരു വിഷയം.തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ, ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധന, വൈദ്യപരിശോധന മുഖേന. ശാരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏഴു മിനിറ്റിൽ 1.6 കി.മീ. ഓട്ടം, 20 സ്ക്വാറ്റ്സ്, 10 പുഷ് അപ്സ് എന്നിവയുണ്ടാകും വിശദ വിജ്ഞാപനം ഒക്ടോബർ 16–22 ലക്കം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിൽ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick