പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്തുന്ന ബി.എസ് സി. മെഡിക്കൽ മൈക്രോ ബയോളജി, മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി രണ്ട്, മൂന്ന് വർഷ നവംബർ 2020 സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഈ മാസം 22വരെയും പിഴസഹിതം ഈ മാസം 25 വരെയും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick