പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്തിയ ഒന്നാം വർഷ ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ബി.പി.എഡ്. ഏപ്രിൽ 2021 സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ മാർച്ച് 2 വരെയും പിഴസഹിതം മാർച്ച് 4 വരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ഓൺലൈനായിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick