പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല നടത്തുന്ന ഐ.എം.സി.എ (2018 അഡ്മിഷൻ -റെഗുലർ / അഡ്മിഷൻ -സപ്ലിമെൻററി ),ഡി.ഡി.എം.സി.എ (2014-2016 അഡ്മിഷൻ -സപ്ലിമെൻററി)പരീക്ഷകൾ അടുത്തമാസം 2ന് ആരംഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഈ മാസം 19വരെയും പിഴസഹിതം ഈ മാസം 20വരെയും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick