ബി എ യും ബി എസ് സി യും ചേർന്ന് ബി എസ് ബിരുദത്തിന് ശുപാര്ശ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ആർട്സ് , ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ,കോമേഴ്‌സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇനി ബാച്‌ലർ ഓഫ് സയൻസ് ( ബി എസ് )ബിരുദം ലഭിക്കും .ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇതുൾപ്പെടെ നിര്ദേശമുള്ളത് .4 വർഷ പ്രോഗ്രാമിൽ 160 ക്രെഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ബി എസ് സി , ബി എ ,ബി കോം , ബി ഇ , ബി ടെക് എന്നിങ്ങനെയും 4 വർഷ പ്രോഗ്രാമിൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ 12 ക്രെഡിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 160 ക്രെഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ബി എസ് സി (ഓണേഴ്‌സ് വിത്ത് റിസർച്ച് )ബി എ (ഓണേഴ്‌സ് വിത്ത് റിസർച്ച് ) എന്നിങ്ങനെയും ബിരുദം ലഭിക്കും . ഇവയെ പൊതുവായി ബാച്‌ലർ ഓഫ് സയൻസ് ബി എസ് എന്ന് വിളിക്കാം . 4 വർഷ ഓണേഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് എം എസ് സി , എം എ , എം കോം തലങ്ങളിൽ ഒരു വര്ഷം പഠിച്ചാൽ മതി . ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 40 ക്രെടിട്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് നേടാവുന്നതാണ് .പി ജി കോഴ്‌സുകൾ പൊതുവായി മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് എം എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick