വിവിധ തസ്തികളിൽ ചുരുക്കപ്പട്ടികയും സാധ്യതാപട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പി എസ് സി തീരുമാനിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഡ്രൈവർ കം ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസി.പ്രഫസർ , ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ , വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ , ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർ, ഡ്രൈവർ, ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ
എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കു ചുരുക്കപ്പട്ടികയും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൽ കുക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൽ കുക്ക്, തദ്ദേശവകുപ്പിൽ ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് 1/ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 1, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ചിക് സെക്സർ, ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 1 എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കു സാധ്യതാ പട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പിഎസ്‍സി തീരുമാനിച്ചു.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick