സെന്ട്രല് കസ്റ്റംസ് & GST വകുപ്പില് ജോലി അവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനു കീഴില് കസ്റ്റംസ് വകുപ്പിന് കീഴില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ഇപ്പോള് Tax Assistant, Stenographer (Grade-II), Havaldar and Canteen Attendant തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ സ്പോര്ട്സ് ഇനങ്ങളില് കഴിവ് തെളിയിച്ച ആളുകള്ക്ക് ഇപ്പോള് Tax Assistant, Stenographer (Grade-II), Havaldar and Canteen Attendant പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 8 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് തപാല് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ടാക്സ് വകുപ്പില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് തപാല് വഴി 2023 ജനുവരി 12 മുതല് 2023 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് അവസാന തിയതിക്ക് നില്ക്കാതെ ഇപ്പോള് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick