‘സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹ്യുമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്’ കോഴ്സിലേക്ക് ‘ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

എം.ജി.സർവകലാശാല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് ലൈഫ് ലോങ്ങ് ലേണിംഗ് ആൻറ് എക്സ്റ്റൻഷസ് നല്കുന്ന ‘സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹ്യുമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്’ കോഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 31.
ഹെൽപ് ലൈൻ:08301000560

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick