സർട്ടിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയുടെ സർട്ടിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 6238210114 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published.

Recent News

Editor's Pick